Tins


11'Oval Tin w/ VIne Design
WT85601
8.75' Square Tin w/ Grapevine
WT85605
9.5' Tin w/ Poinsetta Drop Handle
WT85606
8.25' Rd. Tin w/ Holly Design
WT85610
13' Tin w/ Twig - Cardinal Design
WT85615
12.5' Rd. Tin w/ Wood - Copper
WT85680
12.5' Rd. Tin w/ Wood - Silver
WT85681
14.5' Green Oval Tin w/ Pinecone
WT85701